شرایط پذیرش

اطلاعیه ها
آخرین اخبار


شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:

پذيرش واحدها بر اساس امتيازدهي از كاربرگ تهيه شده توسط واحد فناور صورت مي پذيرد. بدين منظور مديريت مركز بر اساس نظر داوران امتيازدهي را انجام مي دهد و جهت تصويب به شوراي مركز رشد ارائه مي نمايد. در صورتيكه تعداد متقاضي بيش از ظرفيت پذيرش بود، دو برابر ظرفيت پذيرش به شورا ارائه خواهد شد.

  • به ثبت رسيده باشند و يا درجهت ثبت واحد فناوري اقدام کنند.
  • زمينه فعاليت آنها در حيطه فعاليت هاي مركز رشد باشد.
  • ايده محوري ،‌ کاربردي و محصول آن اقتصادي باشد.
  • داراي ترکيب نيروي انساني متناسب با زمينه فعاليت خود باشد.
  • برنامه اجرايي زمان بندي شده مناسب و متناسب براي استقرار در مرکز ارائه نمايند.

اولویت پذیرش و استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد به شرح زیر است:
طرح های کاری مبتنی بر دانش و فناوری که تنها جنبۀ تجاری یا آموزشی ندارند.
طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی قوی و بازار مناسب برای تأمین اعتبارات مورد نیاز باشند.
طرح هایی که در قلمرو فناوری های نوین و پیشرفته یا چارچوب میان رشته ای قرار گیرند.


رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:

کاربرگ تکمیل شدۀ پذیرش
طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
مدارک مربوط به گروه همکاران (اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران) شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی
مدارک ثبت شرکت، صورتجلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح


شرایط اختصاصی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:

شرایط اختصاصی دورۀ پیش رشد:

علاوه بر احراز شرایط عمومی مذکور ، رعایت شرایط زیر برای پذیرش و استقرار واحدهای فناور در دورۀ پیش رشد ضروری است:
گروه همکاری متشکل از حداقل دو عضو دارای تخصص کافی در زمینۀ کاری باشد.
توسعه و اجرای طرح کاری پیشنهاد شده نیازمند پذیرش و استقرار در مرکز بوده و به حدی از رشد نرسیده باشد که بی نیاز از حمایت مرکز باشد، مگر در صورتی که مدیر مرکز با توجه به نیازهای مرکز و واحدهای فناور تصمیم دیگری اتخاذ کند.
طول دورۀ پیش رشد شش ماه است که در صورت موافقت مدیر مرکز و تصویب شورای فناوری، حداکثر سه ماه دیگر تمدید می شود.


شرایط اختصاصی دورۀ رشد:

علاوه بر احراز شرایط عمومی مذکور ، رعایت شرایط ذیل برای پذیرش و استقرار واحدهای فناور در دورۀ رشد ضروری است:
واحد فناور دورۀ پیش رشد را گذرانده باشد، جز در مواردی که متقاضی به تشخیص مرکز، تمامی شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش و استقرار در دورۀ رشد را دارا باشد.
واحد فناور دارای شخصیت حقوقی مستقل شود.
وجود دستاوردهای محسوس در توسعۀ طرح کاری، گروه همکاران و برنامۀ اجرایی تأیید شود.
توانایی بالقوۀ واحد فناور در یافتن بازار کار متناسب با طرح کاری به نحو مستند توجیه شود.