اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر میرامین حسینی مدیر مرکز 01135303662
حسین حسین زاده معاون مرکز 01135303662 01135303662
عبدالحمید سعیدی حسینی کارشناس 01135303662